Regulamin wydarzenia

1. Organizator: Organizatorem wydarzenia jest firma Invest Camp LTD, 30 Johns Avenue, Wakefield, WF3 3LU wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Companies House company No 11570892

2. Wydarzenie: Invest Camp – konferencja biznesowa.

3. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na wydarzenie Invest Camp organizowane w przez Organizatora, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się go przestrzegać.

4. Uczestnictwo w wydarzeniu odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych bezpośrednio u Organizatora lub na stronie internetowej: investcamp.co.uk . Przez ważny bilet rozumie się potwierdzone zamówienie w formie elektronicznej, nie jest wymagany wydruk ani fizyczny bilet. Brak zaksiegowanej wpłaty do 3 dni skutkuje anulowaniem zamówienia.

5. Bilet określa wykupiony pakiet. Bilet jednoosobowy nie uprawnia do uczestnictwa i pobytu na terenie wydarzenia osoby towarzyszącej ani dzieci. Dostępne są natomiast bilety dla pary lub dla dzieci oraz pakiety grupowe, ustalane indywidualnie i potwierdzane pisemnie.

6. Uczestnicy wydarzenia przebywający na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i organizatorów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu lub usunięcia uczestnika jeśli uzna to za konieczne w przypadku naruszenia regulaminu, agresji lub łamania prawa na terenie ośrodka.

8. Zabronione jest wnoszenie na teren ośrodka przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych, W szczególności broni i materiałów pirotechnicznych, narkotyków i innych nielegalnych substancji.

9. Organizator, ochrona, pracownicy hotelu lub inne osoby upoważnione mają prawo wyprosić lub w wyprowadzić uczestnika naruszającego regulamin wydarzenia bez możliwości zwrotu kosztów biletu i w skrajnych przypadkach, bez możliwości kontynuowania pobytu w ośrodku.

10. W celu zachowania bezpieczeństwa uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do poleceń oraz uwag personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.

11. Bilet niewykorzystany przez uczestnika wydarzenia w terminie wydarzenia nie podlega zwrotowi.

12. Uczestnik wydarzenia może odstąpić od transakcji w terminie 14 dni ale nie póżniej niż 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia bez podania przyczyny i uzyskać pełen zwrot bez dodatkowych opłat. Organizatorzy wydarzenia nie przyjmują zwrotu biletów po terminie ustawowym, dlatego też prosimy o rozważny zakup biletu na wydarzenie.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w związku ze strajkiem, siłą wyższą lub jakimkolwiek wydarzeniem poza naszą kontrolą.

14. Przekazanie biletów znajomym jest możliwe po powiadomieniu i akceptacji przez organizatora, bez dodatkowych opłat.

15. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości nagrywania wydarzenia oraz jego przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji audio oraz video. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy imprezy oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie.

16. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, programu wydarzenia i/lub zmiany zapowiadanych prelegentów i atrakcji z ważnych przyczyn od niego niezależnych, jeśli zajdzie obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie któregokolwiek z elementów imprezy.

18. Uczestnik poprzez zakup biletu i wstęp na teren odbywania się wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas imprezy do celów marketingowych przez Organizatora.

19. Uczestnik poprzez zakup biletu i wstęp na teren odbywania się wydarzenia wyraża zgodę na przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować w skrajnym przypadku uszkodzenie słuchu

20. Uczestnik poprzez zakup biletu i wstęp na teren odbywania się wydarzenia wyraża zgodę na przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach wraz z utrudnieniem wynikającym z takich okoliczności.

21. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do kontroli dzieci dla których wykupił bilet oraz ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci będące pod jego opieką.

22. Ze względu na masowy charakter imprezy, każda osoba, bez względu na wiek, musi posiadać ważny bilet wstępu na imprezę. Elektroniczne potwierdzenie jest akceptowalne.

23. Lista prelegentów oraz atrakcji może ulec zmianie, w szczególności w przypadku rządowych ograniczeń związanych z SARS-CoV-2. Zmiany i ograniczenia nie z winy organizatora nie uprawniają do anulowania zamówienia, po okresie podanym w p.11 regulaminu.

24. Każdy uczestnik wydarzenia przez cały okres imprezy na terenie wydarzenia zobowiązany jest do noszenia identyfikatora, opaski lub innego elementu przygotowanego przez organizatora umożliwiającego identyfikacje i potwierdzenie prawa do uczestnictwa w wydarzeniu

25. Wszelkie prawa do nazwy i logo wydarzenie są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

26. Status sponsora Wydarzenia Invest Camp przyznaje wyłącznie Organizator.

27. Organizatorowi wydarzenia przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzenia. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej investcamp.co.uk

28. Segregujemy śmieci, nie ludzi. Niestety możemy zostać zmuszeni do pewnych ograniczeń w związku z przepisami związanymi z Covid19, egzekwowanymi przez hotel w którym odbywa się wydarzenie.

Invest Camp LTD

Koszyk