Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://investcamp.co.uk.

Działając w imieniu firmy Invest Camp LTD, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Invest Camp LTD – jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy realizacji oferty przez Invest Camp LTD, a także w celach marketingowych. Skorzystanie z oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody. Invest Camp LTD jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Invest Camp LTD, 30 Johns Avenue, Wakefield, WF3 3LU wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Companies House company No 11570892

2. Invest Camp LTD przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w celu realizacji oferty. Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Invest Camp LTD w celach marketingowych własnych oraz firm powiązanych produktów i usług. Dodatkowo Invest Camp LTD przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Invest Camp LTD przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania oznaczony w ofercie, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji zamówienia, a także przez czas, w którym Invest Camp LTD jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Invest Camp LTD zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.
Invest Camp LTD będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 5 lat od dnia skorzystania przez państwa z oferty. Przez taki sam czas, Invest Camp LTD będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez Invest Camp LTD tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

4. Invest Camp LTD przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: Imię, Nazwisko, dane adresowe w przypadku zakupu usługi czy produktu.
5 . Przetwarzanie przez Invest Camp LTD wskazanych wyżej w kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Invest Camp LTD mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.

6. Przetwarzanie przez Invest Camp LTD wskazanych wyżej w tekście danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. Realizacji spotkania, szkolenia, wydarzenia, sypozjum, a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez Invest Camp LTD.

7. Przetwarzanie przez Invest Camp LTD wskazanych wyżej w tekście kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

8. Posiadane przez Invest Camp LTD dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z
wyszukiwarki Companies House lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Invest Camp LTD są: Aexea Consulting Ltd biuro księgowe. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Invest Camp LTD w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

10. Invest Camp LTD nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych

11. Invest Camp LTD przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów Invest Camp LTD przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

12. Invest Camp LTD ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail info@investcamp.co.uk

13. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Invest Camp LTD na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Invest Camp LTD danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować niezrealizowanie oferty.
14. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres email: info@investcamp.co.uk stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby
składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo
“Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez
Invest Camp LTD, 30 Johns Avenue, Wakefield, WF3 3LU moich danych osobowych”.

15. Invest Camp LTD informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Invest Camp LTD Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Invest Camp LTD Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e-maila o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do
mnie przez Invest Camp LTD”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.”

Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale
zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z Invest Camp LTD lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, Invest Camp LTD uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez Invest Camp LTD Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone Invest Camp LTD wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez Invest Camp LTD, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.